Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Sprog

Sprog

Retten til sprog og retten til at bruge modersmålet over for myndigheder og domstolene.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 10
1. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til frit og uden indblanding at bruge sit mindretalssprog privat og offentligt, mundtligt såvel som skriftligt.
2. I områder, der traditionelt eller i et større antal bebos af personer, der tilhører nationale mindretal, skal parterne, hvis disse personer anmoder derom, og såfremt en sådan anmodning svarer til et virkeligt behov, så vidt muligt søge at sikre betingelserne, som vil gøre det muligt at bruge mindretalssproget i forholdet mellem disse personer og de administrative myndigheder.
3. Parterne forpligter sig til at garantere retten for enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, til omgående at blive underrettet på et sprog, som han eller hun forstår, om grundene til hans eller hendes anholdelse og om karakteren og årsagen til enhver sigtelse imod ham eller hende, og til at forsvare sig på dette sprog, om nødvendigt med vederlagsfri bistand af en tolk.

Københavns-erklæringen:
2. Personer, der tilhører det tyske mindretal og deres organisationer, må ikke hindres i, i tale og skrift at benytte det sprog de foretrækker. Anvendelse af det tyske sprog for domstolene og over for forvaltningsmyndighederne retter sig efter de herom i lovgivningen fastsatte forskrifter.

 

Submenu

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login