Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Mindretalsrettigheder > Skiltning

Skiltning

Retten til brug og synliggørelse af de traditionelle by-, landskabs- og gadenavne samt anden topografisk skiltning.

Europarådets rammekonvention om nationale mindretal:

Artikel 11
1. (...)
2. Parterne forpligter sig til at anerkende, at enhver person, der tilhører et nationalt mindretal, har ret til på sit mindretalssprog at fremvise skilte, inskriptioner og andre meddelelser af privat karakter, der er synlige for offentligheden.
3. I områder, der traditionelt bebos af et større antal personer, der tilhører et nationalt mindretal, skal parterne inden for rammerne af deres lovgivningssystem, herunder eventuelt aftaler med andre stater, og under hensyn til deres særlige forhold, søge at vise traditionelle stednavne, gadenavne og andre topografiske betegnelser beregnet for offentligheden også på mindretalssproget, når der er et tilstrækkeligt behov for sådanne angivelser.

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login