Welcome to CMSimple

Page
Menu
News
You are here:   Home > Dokumenter > FUEF-charter

FUEF-charter


Charter for de autoktone*, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

INDLEDNING

De autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa,
medlemmerne af den F\F8deralistiske Union af Europ\E6iske Folkegrupper (FUEF) samt de Europ\E6iske Folkegruppers Ungdom (YEN), der undertegner dette charter i \E5r 2006,

bekender sig

under p\E5ber\E5belse af menneskerettighederne og de grundl\E6ggende friheder, som er forankret i de Forenede Nationers Verdenserkl\E6ring om menneskerettighederne (1948) og Europar\E5dets Europ\E6iske Menneskerettighedskonvention (1950),

med kendskab til de Forenede Nationers erkl\E6ring om personers rettigheder, n\E5r de tilh\F8rer et nationalt eller etnisk, religi\F8st og sprogligt mindretal (1992), samt artikel 27 i de Forenede Nationers Internationale Konvention om Borgerlige og Politiske
Rettigheder (1966),

med kendskab til Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale Mindretal (1995)og den Europ\E6iske Pagt om Regionale Sprog eller Mindretalssprog (1992),

med kendskab til den Europ\E6iske Unions Charter om grundl\E6ggende rettigheder (2000) samt K\F8benhavns-kriterierne for medlemskab i den Europ\E6iske Union (1993),

med kendskab til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europas
(CSCE/OSCE) dokumenter vedtaget i Helsinki, Paris og K\F8benhavn,

i overbevisning om, at mindretalsrettigheder er en del af menneskerettighederne, og at mindretalsbeskyttelse og aktiv st\F8tte til nationale, autoktone mindretal / folkegrupperer aktiv fredspolitik og medf\F8rer \F8konomisk velstand samt kulturel og sproglige rigdom,

under hensyntagen til omfattende demografiske og samfundsm\E6ssige omv\E6ltninger og deres f\F8lger for de autoktone, nationale mindretal,

i betragtning af manglende bindende internationale forpligtelser og den snigende trussel som f\F8lge af assimilering, marginalisering, sprogd\F8d samt v\E6rdi- og kulturtab,

til frihed, demokrati og retsstatslighed, tolerance og gensidig agtelse, menneskenes og folkenes selvbestemmelsesret, princippet om statslig suver\E6nitet og territorial ukr\E6nkelighed,

(* Begrebet autokton anvendes i denne sammenh\E6ng som betegnelse for oprindeligt hjemmeh\F8rende minoriteter,
herunder urbefolkninger.)

til et mangfoldighedens Europa samt de umistelige v\E6rdier og vores kontinents \E5ndelige arv, frem for alt til respekten for og st\F8tte til den sproglige og kulturelle mangfoldighed,

til engagement for beskyttelse og fremme af sprog, kultur, identitet og folkenes egegnart som Europas uerstattelige rigdom,

til en aktiv og konstruktiv udformning af et europ\E6isk civilsamfund under inddragelse af de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper.

FORM\C5L

Med dette charter for de autoktone, nationale mindretal i Europa tilstr\E6ber de underskrivende grupper

i tilknytning til det i den F\F8deralistiske Union af Europ\E6iske Folkegruppers Cottbuserkl\E6ring af 1992 pr\E6senterede grundrettighedskatalog samt det i 1994 af FUEF forelagte udkast til en till\E6gsprotokol til den Europ\E6iske Menneskerettighedskonvention samt yderligere dokumenter besluttet af FUEF og YEN,

med henvisning til Europar\E5dets Parlamentariske Forsamling (till\E6gsprotokol til den Europ\E6iske Menneskerettighedskonvention 1993) og Venedig-Kommissionen (s\E6rkonvention om mindretalsbeskyttelsen 1991)

at fremh\E6ve de autoktone, nationale mindretals positive betydning for udviklingen af det europ\E6iske civilsamfund,

at pr\E6sentere de autoktone, nationale mindretals selvforst\E5else i Europa,

at opfordre til at bevare den naturlige to- og flersprogethed og de ofte meget udsatte regionale sprog og mindretalssprog - som Europas naturlige rigdom og som faktor for kulturel og regional identifikation - gennem tilvejebringelsen af de n\F8dvendige rammebetingelser og
aktiv st\F8tte,

at gentage begrundelsen for n\F8dvendigheden af omfattende mindretalsbeskyttelse og aktiv mindretalsst\F8tte som garanter for stabilitet, fred og mangfoldighed i Europa,

at bekr\E6fte behovet for en videreudvikling af den europ\E6iske mindretalsbeskyttelse, idet der med Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale Mindretal og den Europ\E6iske Pagt om Regionale sprog og Mindretalssprog ikke er sat et punktum for en b\E6redygtig, eftertrykkelig europ\E6isk mindretalsbeskyttelse,

indtr\E6ngende at opfordre til politisk dialog p\E5 regionalt, nationalt og europ\E6isk plan med inddragelse af de autoktone, nationale mindretal.

FAKTA

De autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa udg\F8r en betydningsfuld politisk, kulturel, sproglig, \F8konomisk, regional og intellektuel faktor i Europa:

I de 48 stater, der findes i Europa, findes der over 300 mindretal med i alt ca. 100 millioner mennesker. Det betyder, at ca. hver 7. europ\E6er tilh\F8rer et autoktont, nationalt mindretal.

I Europa tales der ca. 90 sprog. Af disse er de 37 anerkendte nationalsprog, mens de 53 andre sprog er s\E5kaldte statsl\F8se sprog, de regionale sprog eller mindretalssprog.

SELVFORST\C5ELSE

Til de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper h\F8rer de nationale mindretal / folkegrupper, der er opst\E5et som f\F8lge af den europ\E6iske historie, ved gr\E6nsedragninger samt andre historiske begivenheder, samt de folkeslag i Europa, der aldrig har dannet nogen egen stat og lever som mindretal p\E5 en stats territorium.

DEFINITION

I \E5rtier har politik og videnskab diskuteret en bindende definition af de autoktone, nationale mindretal i Europa. Hidtil har man ikke kunnet opn\E5 enighed derom. En bindende definition er imidlertid p\E5kr\E6vet, idet kun definerede grupper kan p\E5ber\E5be sig rettigheder, der ud\F8ves i
f\E6llesskab.

Undertegnede p\E5ber\E5ber sig definitionen fra FUEF-erkl\E6ringen fra 1994, der her gengives i tilpasset form.

Ved et autoktont, nationalt mindretal / en folkegruppe forst\E5s et f\E6llesskab,

1. der bor samlet eller spredt i en stat,
2. der i numerisk henseende er mindre en statens \F8vrige befolkning,
3. hvis medlemmer er borgere i denne stat,
4. hvis medlemmer i generationer og kontinuerligt har boet i det p\E5g\E6ldende omr\E5de,
5. der adskiller sig fra de \F8vrige statsborgere med hensyn til etniske, sproglige eller kulturelle kriterier, og som \F8nsker at bevare disse s\E6rpr\E6g.

GRUNDL\C6GGENDE PRINCIPPER
Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, understreger, at
mindretalsrettighederne er en del af menneskerettighederne.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, er garanter for sproglig og kulturel mangfoldighed og repr\E6senterer en vigtig politisk, \F8konomisk, regional og intellektuel faktor i Europa.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, ser os som formidlere mellem kulturerne, som garanter for europ\E6isk mangfoldighed og vil som den berigelse, vi er, anerkendes og yde vort bidrag til udviklingen af et europ\E6isk civilsamfund.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, p\E5ber\E5ber os retten til beskyttelse mod trusler, til bevarelse af egen identitet, til beskyttelse af vor eksistens og mod assimilering.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, henviser til princippet om ikke-diskriminering og ligebehandling. Vi bekr\E6fter n\F8dvendigheden af udlignende st\F8tte med henblik p\E5 at tilvejebringe faktisk chancelighed. Dette princip om \BBpositiv diskriminering\AB er ikke i strid med det folkeretslige princip om chancelighed eller
ikke-diskriminering, men tager h\F8jde for de autoktone, nationale mindretals behov for beskyttelse og st\F8tte.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, understreger princippet om, at bekendelsen til et mindretal er frit og ikke m\E5 efterpr\F8ves af myndighederne.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, gentager kravet om kollektive rettigheder for de autoktone, nationale mindretal i Europa og p\E5ber\E5ber os folkenes selvbestemmelsesret.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, kr\E6ver retten til kulturel autonomi samt en passende form for selvforvaltning.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, st\E5r inde for en aktiv inddragelse af den kommende generation som garant for videreudviklingen af de autoktone, nationale mindretal samt for kontinuerlig og vedvarende fremme af ungdommen.

Vi, de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper, virker for en tidssvarende implementering af de grundrettigheder, der er forankret i mindretalsbeskyttelsen.

GRUNDRETTIGHEDER

Mindretalsbeskyttelsen som del af menneskerettighederne garanterer f\F8lgende grundrettigheder for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper:

1. Retten til sprog / retten til at bruge modersm\E5let over for myndigheder og domstolene.
2. Retten til uddannelse / retten til skoler og retten til undervisning p\E5 og i modersm\E5let.
3. Retten til kultur.
4. Retten til religion.
5. Retten til egne organisationer.
6. Retten til uhindrede, gr\E6nseoverskridende kontakter.
7. Retten til information og egne medier.
8. Retten til repr\E6sentation i den offentlige forvaltning.
9. Retten til tilpassede former for selvforvaltning og kulturel autonomi.
10. Retten til politisk repr\E6sentation og politisk participation.
11. Retten til navns n\E6vnelse p\E5 ens egen skrive- og talem\E5de.
12. Retten til brug og synligg\F8relse af de traditionelle by-, landskabs- og gadenavne samt anden topografisk skiltning.
13. Retten til beskyttelse af det traditionelle bos\E6ttelsesomr\E5de.

POLITISKE KRAV / ANBEFALINGER

Underskriverne af chartret for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa bekr\E6fter f\F8lgende, n\F8dvendige politiske krav, der retter sig til de internationale organisationer og til de enkelte stater, om:

En forpligtende mindretalsbeskyttelse i folkeretten og forankring af
mindretalsbeskyttelsen i menneskerettighedsdokumenterne.

Ligeberettiget deltagelse i den politiske dialog og en konstruktiv
delagtigg\F8relse i de samfundsm\E6ssige forandringer.

Anerkendelse og styrkelse af de civil-samfundsm\E6ssige organisationer inden for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa samt en forbedring af betingelserne for de autoktone, nationale mindretals ikkeregeringsorganisationer (NGOer\86), is\E6r FUEF og YEN.

Et stringent samarbejde mellem de internationale organisationer, is\E6r den Europ\E6iske Union, Europar\E5det, OSCE og FN p\E5 mindretalsbeskyttelsesomr\E5det og st\F8tte til mindretal. Undertegnede advarer samtidig om etableringen af konkurrerende strukturer.

Et koncept, hvori der fastl\E6gges normer og standarder for ligheder og forskelle mellem de autoktone, nationale mindretal og de grupper, der er opst\E5et som f\F8lge af immigration og flugt.

Underskriverne af chartret for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa kr\E6ver af den Europ\E6iske Union:

Implementeringen af unionens motto \BBEnhed i mangfoldighed\AB - men ikke
begr\E6nset til de nationale kulturer og sprog i medlemsstaterne, men udvidet til alle kulturer og sprog i Europa.

Genoptagelse af forhandlingerne om den europ\E6iske forfatning hhv.
vedtagelsen af grundrettighederne i forfatningsudkastet 2. del.

Ikke-overholdelsen af de mindretalsstandarder, som er fastlagt i K\F8benhavnskriterierne, skal ogs\E5 fortsat v\E6re en eksklusionsbetingelse for et EU-medlemskab. I den forbindelse opfordrer vi til at forbedre monitoringsystemet og henviser til Europar\E5dets erfaringer og kompetence.

De \BBdobbelte mindretalsstandarder\AB skal afskaffes, hvorefter nye
medlemsstater opfordres til at implementere effektive mindretalsordninger, mens talrige medlemsstater blandt de \BBgamle lande\AB ikke anvender dem og endda ben\E6gter eksistensen af mindretal i deres stater.

(\86 Non-governmental organisations.)

Mindretalsbeskyttelsen skal integreres i monitoringsystemet for EUs
menneskerettigheder, hvorved der skabes europ\E6iske mindretalsstandarder.

De autoktone, nationale mindretal integreres i samtlige projekter,
st\F8tteprogrammer og andre forehavender - is\E6r med hensyn til st\F8tte af
flersprogethed, sprogindl\E6ring og regionalst\F8tte.

At den tiltr\E6der den Europ\E6iske Menneskerettighedsskonvention.

Underskriverne af chartret for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa kr\E6ver af Europar\E5det:

Udvidelsen af dets hidtil meget innovative mekanismer i en ny strategisk retning inden for mindretalsbeskyttelse samt etablering af et klart koncept for bevarelsen af sprogenes og kulturernes mangfoldighed.

Et koncept, der muligg\F8r en umiddelbar deltagelse af de civilsamfundsm\E6ssigtorganiserede mindretal i Europar\E5dets meningsdannelses- og beslutningsprocesser.

En stringent viderdeudvikling af mindretalsbeskyttelsesmekanismerne, der ikke er afsluttet med den Europ\E6iske Pagt om Regionale Sprog eller
Mindretalssprog og Rammekonventionen om Beskyttelse af Nationale
Mindretal.

En videreudvikling af de fungerende kontrolmekanismer inden for rammerne af de best\E5ende dokumenter. Her skal der tages hensyn til, at de ber\F8rte autoktone, nationale mindretal og deres interesseorganisationer involveres direkte.

Under henvisning til Europar\E5dets Parlamentariske Forsamlings udkast til en till\E6gsprotokol til den Europ\E6iske Menneskerettighedskonvention samt Europar\E5dets Venedig-Kommissions forslag til en s\E6rkonvention om
mindretalsbeskyttelse kr\E6ves en konsekvens og konkret videreudvikling af mindretalsbeskyttelsen. Herved skal en europ\E6isk mindretalsbeskyttelse med kollektive rettigheder, der kan efterpr\F8ves ved domstolene, st\E5 i centrum.

Underskriverne af chartret for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa kr\E6ver af Europas stater:

Anerkendelse af samtlige autoktone, nationale mindretal /. folkegrupper p\E5 deres territorium.

Ratificeringen af de europ\E6iske dokumenter - Rammekonventionen om
Beskyttelse af Nationale Mindretal og den Europ\E6iske Pagt om Regionale
sprog eller Mindretalssprog.

Den tidssvarende og fuldst\E6ndige oms\E6ttelse af bestemmelserne i de
ovenn\E6vnte dokumenter.

Den konsekvente implementering af de love, der blev skabt i forbindelse med udvidelsen af EU, samt deres anvendelse ogs\E5 i de \BBgamle EU-lande\AB.

Opretholdelsen og udbygningen af de opn\E5ede mindretalsstandarder i en
sn\E6ver dialog med mindretallene og deres interesseorganisationer.

Undertegnerne af chartret for de autoktone, nationale mindretal i Europa samt de to paraplyorganisationer for de autoktone, nationale mindretal i Europa, den F\F8deralistiske Union af Europ\E6iske Folkegrupper og de Europ\E6iske Folkegruppers Ungdom forpligter sig til

at acceptere og overholde principperne i dette charter,

at bidrage til en sikring af den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa og udviklingen i Europas regioner,

samt til aktivt at deltage i skabelsen af et europ\E6isk civilsamfund og et europ\E6isk f\E6llesskab, der bygger p\E5 umistelige v\E6rdier og den \E5ndelige arv, frem for alt den sproglige og kulturelle mangfoldighed.

Vedtaget p\E5 FUEFs delegeretm\F8de i Bautzen/ Budysin den 25. maj 2006.

(I \F8vrigt findes der en digital tilg\E6ngelig dansk overs\E6ttelse af de fleste af de internationale aftaler, der
anf\F8res i chartret, under dette link: http://www.ifg.dk/pub/2003/JK_MTR_0503.pdf)

Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login